City state là gì

City state là thành bang, được phiên âm là ˌsɪt.i ˈsteɪt. Thành bang đề cập đến một hệ thống chính trị bao gồm một thành phố độc lập, có chủ quyền đối với lãnh thổ xung quanh và thường đóng vai trò là trung tâm của nền văn minh.

city state la gi

City state là thành bang, phiên âm là /ˌsɪt.i ˈsteɪt/. Thành bang là một thực thể độc lập hoặc tự trị, không do một chính quyền địa phương khác quản lý cho dù lãnh thổ của chính quyền đó bao gồm thực thể này và có thể là vùng lãnh thổ bao quanh nó.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến city state.

Ancient civilization /ˈeɪn.ʃənt ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/: Nền văn minh cổ.

Medieval /ˌmed.iˈiː.vəl/: Thời kì trung cổ.

Obelisk /ˈɒb.əl.ɪsk/: Đài kỉ niệm, tháp.

Form /fɔ:m/: Hình thành.

Castle /ˈkɑː.səl/: Lâu đài.

Independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/: Độc lập.

Imposing building /ɪmˈpəʊ.zɪŋ ˈbɪl.dɪŋ/: Những tòa nhà lớn.

Residential area /ˌrez.ɪˈden.ʃəl ˈeə.ri.ə/: Khu dân cư sinh sống.

Shanty towns /ˈʃæn.ti taʊn/: Những khu nhà lụp xụp, tồi tàn.

Cosmopolitan city /ˌkɒz.məˈpɒl.ɪ.tən ˈsɪt.i/: Thành phố lớn, đa chủng tộc.

City skyline /ˈsɪt.i ˈskaɪ.laɪn/: Thành phố của sự hiện đại pha lẫn những nét hoài cổ.

Một số mẫu câu tiếng Anh về city state.

A congress of city states met at Corinth in late autumn of 481 BC.

Một hội nghị của các thành bang đã được tổ chức tại Corinth vào cuối mùa thu năm 481 TCN.

Tenochtitlan became the dominant city state in the Valley of Mexico.

Tenochtitlan đã trở thành thành bang thống trị trong thung lũng Mexico.

Before 1100, Genoa emerged as an independent city state, one of a number of Italian city states.

Trước năm 1100, Genova nổi lên như một thị quốc độc lập, một trong số các thành bang Ý.

Before the establishment of a democracy, the Ancient Greek city state of Argos was ruled by kings.

Trước khi thành lập nền dân chủ, thành bang Hy Lạp cổ đại Argos nằm dưới sự cai trị của các vị vua.

Bài viết city state là gì được tổng hợp bởi Empirecitythuthiem.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339